- Reklama -

Pod koniec czerwca 20-lecie swojej działalności świętował Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Okrasa”.

Jubileuszowe obchody odbyły się w świetlicy środowiskowej w Pawłowie, specjalnie na tę uroczystość przystrojoną w bibułowe wstążki, tak ja na dawnym weselu.
Uroczystość zgromadziła obecnych i byłych członków zespołu, ich rodziny oraz wielu sympatyków rodzimego, świętokrzyskiego folkloru. Nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych na czele z Markiem Wojtasem, wójtem gminy Pawłów i Krzysztofem Charemskim, sekretarzem gminy.

Przed zebranymi wystąpili tancerze z „Małej Okrasy”, następnie z „Dużej Okrasy”. Młodsi tancerze zaprezentowali tańce ludowe i przyśpiewki z regionu świętokrzyskiego ”Śpiewanie i tańcowanie pod Łysicą”, a młodzież wiązankę śpiewno-taneczną „Zaloty” . Były podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania 20 lat temu „Okrasy” w GOKSiR w Pawłowie. Szczególne podziękowania skierowano do Teresy Sobczak, obecnie dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie. To dzięki jej staraniom udało się powołać zespół będący kontynuacją działalności Dziecięcego i Młodzieżowego Zespołu „Podłysica „z Radkowic. Podziękowania usłyszała też Alicja Imiołek, obecna dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Bożena Sławek, Czesław Rybka oraz Bogusław Sitek.

Alicja Imiołek wyraziła wdzięczność wójtowi i Radzie Gminy za opiekę i wspieranie zespołu, podziękowała instruktorom za pracę z zespołem, a także rodzicom, którzy są najwierniejszymi fanami zespołu. Podsumowując 20-lecie powiedziała, że istnienie zespołu jest zasługą tak rodziców jak i wszystkich pracowników ośrodka. Zespół ośrodka kultury tworzą Alicja Imiołek, Aneta Skrzeczyna , Czesław Rybka, Nina Kusiak, Elżbieta Sławek, Magdalena Wójcik oraz instruktorzy Bożena Sławek i Bogusław Sitek.

Mała Okrasa

Zespół dziecięcy powstał w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie w 1997 roku jako kontynuacja Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Podłysica” z Radkowic gm. Pawłów. Wtedy właśnie przeniesiono Ludowy Dom Kultury z Radkowic do siedziby gminy, a wraz z nim działający tam zespół. Twórczynią zespołu „Podłysica” była Pani doc. Wanda Pomianowska. Pani W. Pomianowska, osoba zasłużona dla społeczności wsi Radkowice i gminy Pawłów jako językoznawca, poetka, animatorka działań społecznych i kulturalnych. Dokonała wielu opracowań i wydań twórczości poetów ludowych. Była znawcą i zbieraczem obrzędów, piosenek i melodii regionalnych. Jej zawdzięczamy „odkrycie” i pierwsze wydania twórczości „Poetów Doliny Wilkowskiej”. Wraz z Panią Pomianowską pracowali w Radkowicach Pan Bogusław Sitek i Pan Czesław Rybka. Pierwszy jako instruktor, choreograf i muzyk zespołu, a drugi jako tancerz, a potem instruktor zespołu„Okrasa”. Na bazie takiego dorobku zawiązany został przez Panią Teresę Sobczak – ówczesną dyr. GOK – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Okrasa”. Od początku z zespołem w Pawłowie pracuje Pani Bożena Sławek, nauczycielka muzyki i instruktorka w GOK w Pawłowie. Jak sama przyznaje – folkloru nauczyła się od Pana Bogusia Sitka, który jest m.in. autorem dużego opracowania „Tańce świętokrzyskie” oraz od Pana Czesława Rybki „praktyka” w prowadzeniu zespołu. Trzeba zaznaczyć, że początkowo zespół skupiał dzieci w przedziale od 10 do 14 lat. Z czasem pojawiają się coraz młodsze – już sześciolatki przychodzą do zespołu. Różnica wieku, jaka powstała pomiędzy tancerzami, nasunęła pomysł na utworzenie młodzieżowego zespołu „Okrasa” nazywanego „Duża Okrasa”
Dziecięcy zespół był i jest bardzo popularny i owacyjnie przyjmowany na scenie. Dzieci tańczą na plenerowej imprezie „Dni Pawłowa”, powiatowym „Jarmarku u Starzecha” w Starachowicach, a także na różnych uroczystościach na terenie gminy i powiatu typu – dożynki powiatowe, diecezjalne, gminne, pikniki rodzinne itp.
Rokrocznie zespół bierze udział w konkursie Dziecięca Estrada Folkloru w WDK w Kielcach, skąd zawsze wraca z sukcesami. We wcześniejszej formule WDK typował również dziecięce zespoły na Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem, ale obecnie udział biorą zespoły dorosłych. Nasz zespół „Okrasa” przywoził z Buska nagrody i wyróżnienia. Dzieci uczestniczyły też z sukcesami w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Dziecięcych „Taneczny Krąg” w Przemyślu, który już nie odbywa się regularnie i w takim zasięgu. W 2017r. „Mała Okrasa” zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Dziecięca Estrada Folkloru” w WDK w Kielcach.
Przez dwadzieścia lat istnienia Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Okrasa” przewinęło się tu wiele tancerek i tancerzy. Z dumą witamy już dzieci naszych „okrasowych” dzieci! Tradycją niektórych rodzin stało się ,że wszystkie dzieci tańczyły czy tańczą w „Okrasie”- najpierw małej potem dużej.
Od samego początku zespół kultywuje folklor świętokrzyski. Wiązanki tańców, piosenek i pieśni, a także „obrazków folklorystycznych” swoje źródła mają na dawnej wsi świętokrzyskiej. Trzeba podkreślić, że zespół zawdzięcza to Panu Bogusławowi i Pani Bożenie – doświadczonym instruktorom. Oni dobierają repertuar zespołu, oni znają folklor, tańce, choreografię, strój świętokrzyski, obyczaje i tradycje ludowe. Od 2017 r. zajęcia taneczne i rytmiczno-ruchowe prowadzi również Pani Nina Kusiak. W rozwój i rozbudowę zespołu swój wkład wnoszą również Pani Ela Sławek, która wcześniej opiekowała się strojami zespołu i pomaga w opiece przy wyjazdach. Niewidoczną dla ogółu ,ale bardzo ważną pracę wykonuje Pani Aneta Skrzeczyna, która dba o finanse i wszelkie „papierowe” rozliczenia projektów. Każdy sukces wymaga współpracy całej załogi i dbałości o dobrą organizację.
Obecnie, w 2017 roku do Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Mała Okrasa” uczęszcza około 35 dzieci. Z tego 25 osób jest już występującymi na scenie tancerzami lub śpiewającymi w chórku. Około dziesięciorga dzieci bierze udział w zajęciach rytmiczno-ruchowych przygotowujących do pracy w zespole.

Duża Okrasa

Zespół ten jest dla większości członków zespołu kontynuacją i rozwinięciem tych umiejętności, które nabyli w dziecięcym zespole „Mała Okrasa”. Tańczy i śpiewa tutaj młodzież gimnazjalna i licealna, w pojedynczych przypadkach studenci, którzy studiują w pobliskich miastach. Zespół powstał w 2011 roku w trakcie realizacji „Małego Projektu” ze środków PROW jako rozbudowa dziecięcego zespołu „Okrasa”. Młodzież pomimo krótkiego czasu szybko zdobyła uznanie i nagrody na przeglądach i konkursach.
Obecnie zespół liczy około 25 osób, które tańczą i śpiewają pod kierunkiem Pani Bożeny Sławek i Pana Bogusława Sitka. O stroje obydwu zespołów dba Pani Nina Kusiak.

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...