Piotr Sadłocha - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
- Reklama -

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planuje nabór wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych. Rozmowa z Piotrem Sadłochą, Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Kto będzie mógł ubiegać się o środki?

O środki będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, które zamieszkują na obszarze objętym naszą Lokalną Strategią Rozwoju. Są to więc mieszkańcy gmin: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Dodatkowo, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

 • musi posiadać nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • nie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Kiedy planowany jest nabór?
Nabór wniosków rozpoczniemy prawdopodobnie 11 września a zakończymy 6 października 2017 roku.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby planujące swój biznes?
Kwota wsparcia wynosi 50.000 zł, a w przypadku działalności wpisujących się w kategorię C kodów PKD aż 75.000 zł.

W jakiej formie udzielona zostanie pomoc?
Pomoc będzie wypłacana w dwóch transzach: 80% po zawarciu umowy, a pozostałe 20 % po wykonaniu biznesplanu i złożeniu dokumentów związanych z rozliczeniem projektu. Dofinansowanie ma charakter premii ryczałtowej.

Na co można wykorzystać środki otrzymane w ramach premii?

Premię można wykorzystać na pokrycie kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie, związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej, w tym koszty:

 1. ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
  podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT,

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Jak długo beneficjent pomocy musi prowadzić swój biznes?

Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Czy są jakieś dodatkowe warunki, aby otrzymać pomoc?

Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), w tym samozatrudnienie i utrzymanie tego miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Ponadto planowana operacja musi być realizowana na obszarze objętym LSR, nie jest możliwa do zrealizowania bez udziału środków publicznych, nie jest współfinansowana z innych środków publicznych, a przede wszystkim jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.

Kto będzie rozpatrywał złożone wnioski?

Wnioski rozpatrywane będą przez Lokalna Grupę Działania w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej Stowarzyszenia, tj. www.lgd-srws.pl w zakładce „Dofinansowanie”.
W celu przybliżenia zainteresowanym szczegółów dotyczących wymaganych dokumentów oraz procedury związanej z oceną i wyborem zostaną przeprowadzone spotkania szkoleniowo – informacyjne wg. poniższego planu:

 • 5 września 2017 r. od 8:00 do 11:00 – Nowa Słupia – sala konferencyjna w UG,
 • 5 września 2017 r. od 12:00 do 15:00 – Łagów – sala konferencyjna w UG,
 • 6 września 2017 r. od 8:00 do 11:00 – Waśniów – sala konferencyjna w UG,
 • 6 września 2017 r. od 12:00 do 15:00 – Brody – sala konferencyjna w UG,
 • 7 września 2017 r. od 8:00 do 11:00 – Iwaniska – sala na I piętrze Biblioteki obok UG,
 • 7 września 2017 r. od 12:00 do 15:00 – Baćkowice – świetlica obok UG,
 • 8 września 2017 r. od 8:00 do 11:00 – Pawłów – świetlica środowiskowa OSP w Pawłowie.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest dodatkowo punktowany przy ocenie wniosków o dofinansowania, dlatego tym bardziej zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Ponadto, wnioskodawcy będą mogli skorzystać z bezpłatnego doradztwa w kwestiach związanych z przygotowaniem dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia w Łagowie, ul. Rynek 26.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, a postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej przez Radę Programową LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu. Dokumentacja konkursowa jest zamieszczona na stronie www.lgd-srw.pl, w zakładce „Nabory”.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim przyszłym przedsiębiorcom z gminy Pawłów powodzenia w naborze.

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...