- Reklama -

Do końca roku pozostało niecałe 2 miesiące. Sprawdzamy jak wygląda stan ważniejszych gminnych inwestycji wieloletnich i tych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku.

Przyjęty pod koniec grudnia 2016 roku gminny plan dochodów i wydatków na rok 2017 był bardzo obiecujący. Po stronie dochodów i wydatków znalazła się rekordowa w historii gminy kwota ponad 61 mln 816 tys. złotych. Po trzech kwartałach kwota po stronie dochodów wzrosła do poziomu ponad 64 mln 602 tys. złotych, a po stronie wydatków do kwoty 67 mln 897 tys. złotych.

Przyszkolna hala sportowa w Pawłowie

Na początku 2016 roku gmina Pawłów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy przyszkolnej hali sportowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki w wysokości 3,5 mln zł zostały przyznane, a gmina Pawłów końcem września ubiegłego roku ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W listopadzie przetarg został rozstrzygnięty. Realizatorem przedsięwzięcia jest radomska firma DARCO Dariusz Żak. Cena ofertowa brutto tego oferenta wynosiła 8 432 861,16 zł.

Przed budowaną halą sportową (od prawej): wójt Marek Wojtas, przewodniczący RG Henryk
Więcław, Radny Ryszard Grudziecki oraz sekretarz Krzysztof Charemski

Budowa hali sportowej w Pawłowie rozpoczęła się w marcu br. Inwestycja polega na budowie szkolnej hali sportowej połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie. Obiekt niepodpiwniczony w części sali sportowej będzie parterowy, zaś w części zaplecza – dwukondygnacyjny. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 36,30 m i długości 44,70 m; wysokość hali – 11,85 m. Zasadniczą część budynku stanowi sala sportowa o powierzchni ponad 1.156 metrów kwadratowych połączona z widownią oraz z częścią zaplecza sanitarno – higienicznego oraz socjalnego i technicznego. Zaplecze sali sportowej stanowić będą dwa zespoły szatni z przebieralnią i natryskami oraz WC, magazyn sprzętu, pokój trenerów z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie porządkowe, szatnia ogólna odzieży wierzchniej w holu wejściowym, WC ogólne przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wentylatorownia i kotłownia. Nad zapleczem, na antresoli, znajdować się będą trybuny dla widzów z miejscami na ponad 350 osób. Na piętrze znajdować się będą dwa zespoły sanitarne (damska i męska) dostępne bezpośrednio z dróg komunikacyjnych, widownia, sala ćwiczeń z szatnią i węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie do adaptacji. Obiekt będzie wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i instalacji elektrycznej. Przewidziano wejście główne do hali poprzez hol główny z poziomu terenu po schodkach oraz za pomocą pochylni. Zapewnione wyjścia ewakuacyjne z obiektu bezpośrednio z hali sportowej. Hala sportowa dostępna będzie również na poziomie piętra za pomocą łącznika z istniejącego budynku Zespołu Szkół. Wyjście z łącznika usytuowane będzie na drogę komunikacyjną pomiędzy WC ogólnodostępnym a klatką schodową. Wokół budynku wykonane zostanie utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej z wydzielonymi miejscami postojowymi.

Widok na budowaną halę sportową z miejsca, gdzie w przyszłości znajdować się będą trybuny

Realizacja hali sportowej idzie w dobrym tempie, choć na dzień dzisiejszy wykonawca ma około miesięczne opóźnienie w stosunku do założonego wcześniej harmonogramu. Dużym zagrożeniem dla terminowego wykonania inwestycji jest ryzyko nie wykonania pokrycia dachowego przed zbliżającą się zimą.  Jego brak uniemożliwi większość prac wewnątrz budynku, a tym samym wygeneruje dodatkowe opóźnienia. Liczę, że realną datą zakończenia inwestycji jest wrzesień  2018 roku – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Przebudowa dróg gminnych w Radkowicach

Gmina Pawłów na przełomie 2015 i 2016 roku aplikowała o dofinansowanie przebudowy dróg w miejscowości Radkowice znajdujących się pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T oraz 0612T. Wniosek został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Koszt inwestycji został ustalony w postępowaniu przetargowym na poziomie 1,9 mln zł, z czego z PROW gmina otrzyma ponad 1,2 mln zł. Wykonawcą jest firma BUDROMOST ze Starachowic.

Na drodze w Radkowicach od lewej: sekretarz Krzysztof Charemski, wójt Marek Wojtas i przewodniczący RG Henryk Więcław

Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Realizacja etapu pierwszego obejmuje przebudowę drogi gminnej 362012T Radkowice – Radkowice Podosiny. Jego zakończenie planowane jest na listopad 2017 roku. Etap drugi polega na modernizacji drogi gminnej 362011T Radkowice – Radkowice Podborze, a jego finalizacja określona została na listopad 2018 roku.

W Radkowicach większość prac na drogach gminnych została już wykonana

Prace na obu odcinkach (etapach) prowadzone były równolegle co zaowocowało, że większość prac na obu odcinkach została już wykonana. Mieszkańcy zyskali przepiękne, nowoczesne a przede wszystkim bezpieczne drogi – mówi Henryk Więcław, Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowie.

Budowa boiska w Rzepinie

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus realizuje projekt pn. „Budowa boiska sportowego w Rzepinie”. Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w kwocie 240 tys. zł na realizację wyżej wymienionej inwestycji. Pozyskane środki pochodzą z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja w Rzepinie z dnia na dzień nabiera kształtu. Postępy sukcesywnie śledzą (od lewej):
Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów, Radni: Henryk Więcław i Mieczysław Saramak oraz Krzysztof
Charemski, sekretarz gminy.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Gmina Pawłów Plus rozpoczęliśmy szerszą inwestycję przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie. Inwestycja Stowarzyszenia zainicjowała pierwszy z trzech etapów budowy kompleksu boisk w Rzepinie. Stowarzyszenie w swoim etapie wykona boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz elementy małej architektury. Kolejne dwa etapy są w gestii gminy. W ramach nich będziemy realizować od podstaw boisko trawiaste oraz jego odwodnienie, oświetlenie i ogrodzenie.  – mówi Krzysztof Charemski, sekretarz gminy Pawłów.

Budowa boiska w Szerzawach

Boisko w Szerzawach realizowane jest ze wsparciem finansowym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizatorem przedsięwzięcia jest radomska firma RAD-BUD Wiesław Radziejowski. Wartość zadania to ponad 1,29 mln złotych.

W Szerzawach główne prace ruszą na wiosnę. Plac budowy odwiedzili wójt Marek Wojtas i
Radny Tomasz Ziewiec.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej (trawa sportowa) o wymiarach 62 m x 30 m oraz boiska wielofunkcyjnego (koszykówka i piłka ręczna) o nawierzchni poliuretanowej o łącznym wymiarze 44 m x 25 m. Przewidziano również zakup niezbędnego wyposażenia sportowego. Planuje się ponadto ogrodzenie boisk oraz budowę utwardzonych dojść i dojazdu wraz z miejscami postojowymi i zjazdem z drogi wojewódzkiej.

Wykonano już główne prace ziemne

Prace nad boiskiem idą dość wolno ze względu na odległy termin realizacji. Wykonawca wykonał prace ziemne przygotowawcze. Bardziej intensywne prace rozpoczną się zapewne na wiosnę – mówi Tomasz Ziewiec, radny Gminy Pawłów.

Budowa boiska w Łomnie

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łomnie powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną. Realizatorem inwestycji jest Stowarzyszenie „Żyj Godnie”, które na budowę boiska pozyskało kwotę 240 tys. złotych  w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Marek Wojtas, Andrzej Dziekan, Henryk Więcław i Krzysztof Charemski na placu budowy boiska
wielofunkcyjnego w Łomnie. Boisko powstanie do końca listopada br.

Boisko o wymiarach 29 x 43 metrów (1247 m2) przewidziane jest do uprawiania gier zespołowych – piłka ręczna, 2x koszykówka, 2x siatkówka i 2x mini siatkówka. W ramach prac prowadzących do jego wybudowania pierwszym elementem będą roboty mające na celu przygotowanie terenu. Boisko zostanie pokryte poliuretanową nawierzchnią. Nawierzchnia poliuretanowa składa się z 2 warstw – każda o grubości 8mm. Kolor nawierzchni zielony – RAL 6025 – z malowanymi pasami szerokości 5cm; kolor biały RAL 1013 – dla boiska do piłki ręcznej; kolor żółty RAL 1011 – dla boiska do koszykówki; kolor czerwony RAL 3003 – dla boisk do siatkówki.

Boisko w Łomnie nabiera kształtu

Boisko zostanie wyposażone w sprzęt sportowy taki jak: słupki i stojaki do gry w koszykówkę, siatkówkę. Zamontowane zostaną także elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna ze stanowiskami rowerowymi.

Zagospodarowany teren będzie pełnił funkcję infrastruktury rekreacyjnej ogólnodostępnej i niekomercyjnej, obiekt zapewni możliwość aktywnego spędzana czasu dla lokalnej społeczności. Boisko znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo samorząd z własnych środków za kwotę prawie 487 tys. zł zrealizuje oświetlenie, odwodnienie i ogrodzenie boiska.Wykonawcą obu zadań jest radomska firma RAD-BUD Wiesław Radziejowski.

Realizacja inwestycji trwa. Wykonane zostały główne prace ziemne.  Będzie to piękne, nowoczesne i bezpieczne boisko, którego tak bardzo brakowało w tej części gminy. Termin realizacji inwestycji określony został na dzień 30 listopada 2017 r. – podkreśla Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

Rozbudowa Publicznych Szkół Podstawowych w Rzepinie, Pawłowie i Chybicach

Gmina Pawłów inwestuje ponad 3,38 mln złotych w rozbudowę szkół w Pawłowie, Rzepinie i Chybicach. Wszystko za sprawą projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie i Zespole Szkół w Chybicach”, który realizowany jest w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Gmina Pawłów pozyskała z wyżej wymienionego programu kwotę ponad 2,54 mln złotych. Wkład własny do inwestycji wyniesie nieco ponad 847 tysięcy złotych.

Prace przy Szkole w Pawłowie rozpoczęły się najwcześniej i zmierzają ku końcowi.

Zakres projektu zgrupowano w 3 zadania inwestycyjne:

  • Zadanie 1 – Rozbudowa i przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych,
  • Zadanie 2 – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chybicach wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych,
  • Zadanie 3 – Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzepinie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.
W Rzepinie prace rozpocząną się niebawem. Dobudowana część znajdować się będzie z prawej strony budynku.

Najszybciej udało nam się wyłonić wykonawcę na wykonanie prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowie. Realizacją zajmuje się lokalna firma Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Grzegorz Zieja z Nieczulic. Wartość umowy opiewa na kwotę 590 tys. złotych. Problem ze znalezieniem wykonawcy mieliśmy w przypadku inwestycji w Chybicach. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie zgłosiła się żadna firma. Do drugiego przetargu przystąpiły dwie firmy. Wykonawcą zostało starachowickie Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „MTM-II” M. Wysocki, A. Ochyński s.c., który zakres prac zrealizuje za kwotę nieco ponad 696 tys. złotych. Z kolei rozbudową szkoły Rzepinie za kwotę nieco ponad 1 mln  189 tys. zł zajmie się Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD” Jan Szymański – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowicach

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach” znalazł się wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nie czekając na finalną umowę samorząd gminy Pawłów rozpoczął procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy. W momencie oddawania Kroniki do druku oferty wykonawców zostały otworzone. Najprawdopodobniej wykonawcą robót będzie starachowickie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługoweo-Handlowe „AGRO-BUD” Jan Szymański. Cena ofertowa tego wykonawcy to kwota nieco ponad 2,97 mln zł.

Publiczną Szkołę Podstawowa w Radkowicach czeka gruntowna modernizacja. Od przyszłego
roku szkolnego będzie to zupełnie inny budynek.

Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach – Kolonii wraz z jej termomodernizacją.

Trwa jeszcze procedura przetargowa. Po jej zakończeniu będziemy podpisywać umowę z wykonawcą i rozpoczynać jak najszybciej roboty. Liczyliśmy że prace rozpoczną się jeszcze w lipcu/sierpniu tego roku. Niestety przedłużają się również procedury związane z uzyskaniem dofinansowania do tej inwestycji, a nie możemy rozpocząć prac nie mając zabezpieczonego wcześniej finansowania. Dobrą decyzją było przeniesienie dzieci do budynku po szkole w Bostowie. Zaraz po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić do prac – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Bezpłatny żłobek w Pawłowie

6 września 2017r. została zawarta  umowa o dofinansowanie projektu pt. „Żłobek Bajka w Gminie Pawłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 769 195 zł, w tym:  643 195 zł (83,62%) dofinansowania i 126 000 zł (16,38%) wkładu własnego (niepieniężnego).

Projekt zakłada utworzenie nowego „Żłobka Bajka”, który będzie funkcjonował od dnia 1 września 2018r.  na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie.

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Łomnie

Samorząd gminy Pawłów na realizację oczyszczalni ścieków w Łomnie pozyskał 2 mln zł dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miejsce gdzie powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Łomnie dająca możliwość dalszej
kanalizacji południowej części gminy. U góry wizualizacje projektowe oczyszczalni.

Zaprojektowana oczyszczalnia będzie miała średnią dobową przepustowość  na poziomie 308 m3 i pozwoli na skuteczne oczyszczanie ścieków od mieszkańców obecnie zamieszkujących tereny miejscowości Łomno, Krajków, Grabków, Nowy Bostów i Stary Bostów.  Projekt przewiduje budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR (Membrane Biological Reactor) z zastosowaniem systemu do optymalizacji procesów usuwania azotu i fosforu w czasie rzeczywistym. Technologia więc nie ulegnie zmianie, bowiem takie same rozwiązania stosowane są już w oczyszczalniach w Godowie, Pawłowie i Tarczku. Zastosowana technologia pozwala zmniejszyć znacząco zużycie energii oraz pozwala uzyskiwać bardzo dobre efekty oczyszczania. Ścieki oczyszczone pozbawione są bakterii chorobotwórczych i spełniają wszystkie normy polskie, jak również dyrektywy narzucone przez Unię Europejską. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Łomno zaprojektowana w technologii MBR jest przyjazna dla środowiska, ponieważ nie emituje nieprzyjemnych zapachów, a pomieszczenia są dezodoryzowane i hermetyzowane.

– W dniu 22 czerwca br. podpisałem umowę na dofinansowanie kwotą 2 mln złotych budowy oczyszczalni ścieków w Łomnie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niebawem ogłosimy przetarg na wykonanie. Od podpisania umowy na dofinansowanie oczyszczalni ścieków  mamy dwa lata na jej realizację. Wartość oczyszczalni ścieków oszacowana została na 4 mln złotych, z czego połowa, jak już wspomniałem, tj. 2 mln złotych to środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  W najbliższym czasie składać będziemy wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łomno, a być może również innych miejscowości. Wszystko zależy od tego jakie to będą koszty oraz jakie będziemy mieli dostępne na ten cel środki. Budowę kanalizacji realizować będziemy prawdopodobnie z kredytu jaki zaciągniemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Poza wspomnianym Łomnem do nowo powstałej oczyszczalni włączone zostanie cztery miejscowości i są to Nowy Bostów, Stary Bostów, Grabków oraz Krajków. Nie stanie się to od razu, ale myślę, że  w perspektywie około pięciu, sześciu lat. Najważniejsza jest informacja, że zaczynamy prace kanalizacyjne na południowej części gminy, tak długo oczekiwane przez mieszkańców – informuje Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

Plac zabaw w Jaworze

Staraniem radnej Haliny Dąbrowskiej w Jaworze, przy boisku sportowym, powstał plac zabaw dla dzieci.  Koszt inwestycji to kwota 28 tys. złotych. Uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyli: Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów, Henryk Więcław – Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowie, Halina Dąbrowska – Radna Rady Gminy w Pawłowie, Jan Pocheć – Radny Rady Powiatu Starachowickiego, Róża Koszarska – Duda – Kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Pawłowie odbyło się  24 lipca na pikniku rodzinnym.

Otwarcie placu zabaw w Jaworze.

Cieszę się, iż w takiej niewielkiej miejscowości także możemy zrobić coś dla najmłodszych. Miło widzieć zadowolone twarze najmłodszych, ale i rodziców. Aktualnie opracowujemy kolejne projekty placów zabaw dla miejscowości: Grabków, Tarczek i Bostów Stary. Liczę, iż pod koniec 2018 roku pojawią się środki dzięki którym będziemy mogli projekty wdrożyć w życie – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Plac zabaw w Jaworze

Śladami kultury benedyktyńskiej

W połowie lipca Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w partnerstwie z gminami Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów w odpowiedzi na konkurs do działania 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożył wniosek o dofinansowanie projektu utworzenie szlaku kulturowego „Śladami kultury benedyktyńskiej”.

Projekt obejmuje przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie oraz części budynku po szkole w Bostowie i utworzenie w nich Ośrodka Dokumentacji Historii, gdzie będą mogły być gromadzone pamiątki rodzinne ludzi związanych w obszarem świętokrzyskim, stare zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki, muzyka oraz co bardzo ważne historia mówiona (nagrywane wspomnienia ludzi, którzy są żyjącymi świadkami historii – każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać ze studia nagrań, przekazać swoje wspomnienia, opowieści, historie – nagrania te po obróbce i selekcji będą dostępne dla wszystkich użytkowników). Powstanie pracownia digitalizacji danych, a także wirtualne skryptorium świętokrzyskie.

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Mamy jednego rywala – gminę Nowa Słupia, która samodzielnie złożyła konkurencyjny projekt. Realizacja projektu znacząco poprawiła by zaplecze Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie oraz pozwoliłaby na nowo zagospodarować przestrzeń bo szkole w Bostowie – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Budowa chodnika w Rzepinie Pierwszym i Dąbrowie

Gmina Pawłów oraz Starostwo Powiatowe w Starachowicach realizują zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 0612T Rzepin – Dąbrowa. Inwestycja realizowana jest ze środków własnych powiatu i gminy Pawłów po 50% kosztów. Przedsięwzięcie podzielone zostało na trzy zadania.

Pierwsze zadanie obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami w ciągu chodnika na długości drogi 378 mb w miejscowości Dąbrowa. Zadanie obejmuje także wykonanie odwodnienia ulicznego (wpusty uliczne, kanały z PVC, ściek z elementów betonowych, przepusty, umocnienie skarp i dna kanału płytami ażurowymi).

W Dąbrowie prace są już na ukończeniu

W ramach zadania drugiego wykonany zostanie odcinek rowu krytego o długości 2017 m oraz cztery studnie żelbetowe i wylot w postaci prefabrykowanej ścianki czołowej wraz z umocnieniem narzutem kamiennym.

Trzecie zadanie to przebudowa drogi na długości 2,27 km w miejscowości Rzepin Pierwszy. Zakres prac obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2 m z lokalnym zawężeniem do 1,5 m oraz na odcinku 243 m przebrukowanie istniejącego chodnika. Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograniczony krawężnikiem, obrzeżem lub prefabrykowaną ścianą oporową. Zadanie obejmuje ponadto wykonanie odwodnienia w postaci odcinków rowu otwartego i krytego oraz przebudowę przepustów. W ramach zadania zostanie także wykonana nowa nawierzchnia na zjazdach.

Zabytkowy spichlerz w Pokrzywnicy i świetlice środowiskowe

Samorząd gminy Pawłów złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Związku Gminy Gór Świętokrzyskich w zakresie którego ujęta została modernizacja zabytkowego spichlerza w Pokrzywnicy oraz stworzenie świetlic środowiskowych w Godowie, Kałkowie, Nieczulicach i Tarczku. Wszystkie te miejsca stałyby się filiami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie.

Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów i Mirosław Głowacki, Radny Rady Gminy w Pawłowie podczas oględzin spichlerza w Pokrzywnicy

Projekt składany był w partnerstwie gmin należących do Związku Gminy Gór Świętokrzyskich. Podpisanie umów przedłuża się ze względu na opóźnienia po stronie gminy Nowa Słupia, która nie skompletowała do tej pory pełnej dokumentacji. Mam nadzieję, że Nowa Słupia wypełni swoje zobowiązania i wkrótce będziemy mogli rozpocząć prace na tych obiektach – informuje Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Ujęcie wody w Tarczku

W Tarczku trwają prace geologiczne mające na celu udokumentowanie zasobów wód podziemnych dla potrzeb ujęcia wody, które zasiliłoby w wodę ujęcie w Szerzawach.

Projektowe szacunki zakładają uzyskanie w tych rejonach wydajności na poziomie nawet 60 m3/h. Z niecierpliwością czekamy na wyniki badań. Taka wydajność rozwiązałaby problemy z niedoborem wody (szczególnie w okresie letnim) w tej części gminy – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Inwestycje drogowe

CHYBICE. W Chybicach zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz Zespołu Szkół w Chybicach. Istniejąca droga o długości 180 metrów została poszerzona oraz wyłożona kostką brukową. Na całym odcinku powstał również chodnik o szerokości 1,5 metra. Realizacja inwestycji umożliwiła bezproblemowy dojazd do szkoły samochodami oraz znacząco poprawiła bezpieczeństwo dzieci na tym odcinku drogi. Wykonawcą zadania była firma FTUH Darek ze Starachowic.

BRZEZIE. W Brzeziu zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Brzezie”. W ramach inwestycji zmodernizowany został odcinek drogi o długości 806 metrów. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla i Roadstar Sp. z o.o. Koszt inwestycji to prawie 190 tys. złotych.

RZEPIN KOLONIA. Końca dobiegły również prace w Rzepinie Kolonii na 420 metrowym odcinku drogi gminnej. Koszt inwestycji to kwota prawie 162 tys. zł. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. i DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.  – obie ze Staszowa. Warto dodać, iż w miejscu gdzie droga ta zbiega się z drogą wojewódzką staraniem Radnego Jerzego Wsół namalowane na jezdni zostały pasy dla pieszych.

RADKOWICE KOLONIA. W Radkowicach Kolonii zakończona została inwestycja pn. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Radkowice Kolonia”. W ramach prac położona została nowa nawierzchnia na odcinku 235 metrów. Realizatorem zadania było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. i DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. – obie ze Staszowa. Koszt zadania: 45 178,52 zł.

SZERZAWY.  Dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa na terenie naszej gminy prowadzone były prace modernizacyjne rowów przy drogach wojewódzkich. W poprzednim roku wykonano odcinek rowu w Tarczku, w bieżącym odcinek w Szerzawach.

W dniu 8 września została podpisana umowa z powiatem starachowickim na opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Szerzawy. Pomimo, że umowa została podpisana dopiero teraz wstępne prace koncepcyjne trwają już od ponad miesiąca. Umowę podpisał Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów w obecności radnego Rady Gminy w Pawłowie Tomasza Ziewca.

NIECZULICE. Staraniem Radnej Marioli Gałki w Nieczulicach zamontowane zostały bariery drogowe przy drodze gminnej Chybice – Nieczulice

POKRZYWNICA. Staraniem Wójta Marka Wojtasa i Radnego Mirosława Głowackiego wkrótce dojdzie do skutku modernizacja 150 metrowego odcinka drogi powiatowej w Pokrzwynicy.  Powiat wyłonił już wykonawcę inwestycji, którym będzie Firma Handlowo Usługowa „KOWEX” Piotr Cieśla z Łomna. Cena ofertowa to kwota nieco ponad 92 tys. złotych.

JADOWNIKI/ŚWIĘTOMARZ. Trzy projekty drogowe złożyła gmina Pawłów do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Pierwszy projekt dotyczy remontu drogi gminnej w miejscowości Jadowniki o długości 995 metrów. Dwa kolejne wnioski dotyczą drogi gminnej w miejscowości Świętomarz. Odcinek od drogi wojewódzkiej do kościoła o długości 167 metrów zaplanowany został  do wykonania wraz z chodnikiem o szerokości 2 metrów i jezdnią o szerokości 5,5 metrów. Fragment drogi od kościoła do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Tarczka  o długości 634 metry zostanie poszerzony, a funkcję ciągu pieszego będzie pełniło wydzielone, utwardzone pobocze nawierzchnią asfaltową. Chodnik na tym fragmencie nie było możliwy do realizacji ze względu na wąski pas drogowy.

– Realizacja tegorocznego budżetu to niemałe wyzwanie. Plan dochodów i wydatków na 2017 rok jest większy od poprzedniego roku o ponad 15 mln zł. Znacząco urosły również wydatki na inwestycje, w 2017 r. jest to kwota 13,7 mln złotych. Prowadzimy w tym roku gigantyczną, rekordową w historii gminy inwestycję tj. budowa hali sportowej w Pawłowie. Nie brakuje również wielu mniejszych, ale jak istotnych dla naszych mieszkańców inwestycji tj. budowa boisk sportowych w Szerzawach, Rzepinie, Łomnie, przebudowa szkół w Pawłowie, Rzepinie, Chybicach i Radkowicach, remont dróg gminnych w Radkowicach czy kanalizacja południowej części gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków Łomnie. Inwestujemy bardzo dużo, a w przyszłym roku chcemy zainwestować jeszcze więcej, aby maksymalnie wykorzystać szansę, chyba już ostatnią, jaką dają Fundusze Europejskie. Wszystkie zaplanowane w tegorocznym budżecie inwestycje zostaną zrealizowane  – komentuje Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...