Śladami kultury benedyktyńskiej

0
1065
- Reklama -

W połowie lipca Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w partnerstwie z gminami Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów w odpowiedzi na konkurs do działania 4.4. Zachowanie  dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożył wniosek o dofinansowanie projektu utworzenie szlaku kulturowego „Śladami kultury benedyktyńskiej”.

Całkowity koszt projektu wynosi około 20 mln zł. Partnerzy wnioskują o dofinansowanie w kwocie około 16 mln zł.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty zarówno kulturalnej i turystycznej obszaru Gór Świętokrzyskich, poprzez utworzenie kompleksowego produktu turystycznego – szlaku kulturowego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich – Świętego Krzyża – w jedną,  intrygującą i nowoczesną całość. Przedsięwzięcie skupia samorządy wokół wpływu lokacji opactwa Benedyktynów na Świętym Krzyżu, które na zawsze zmieniło wizerunek i ukształtowało kierunek rozwoju tego miejsca i okolicznych Gmin. Święty Krzyż jako
duchowa stolica regionu, gdzie przed wiekami po przyjęciu przez Polskę chrztu, dzięki lokacji na Łysej Górze zakonu benedyktyńskiego i sprowadzeniu do jego murów Relikwii Drzewa Krzyża Świętego dał początek życiu religijnemu, ale w efekcie również kulturowemu, społecznemu i gospodarczemu całego Regionu Świętokrzyskiego. Święty Krzyż i działalność oraz praca benedyktynów z miejscową ludnością ukształtowała przez wieki tożsamość tego obszaru i wpłynęła na jej obecny kształt. Wokół tego dziedzictwa zostaną stworzone
spójne nowoczesne elementy łączące historię ze współczesnością. Stworzenie Szlaku pozwoli na wyrównanie różnic w poziomie i tempie rozwoju turystyki w obszarze Gór Świętokrzyskich, pozwoli na stworzenie mechanizmów sterowania ruchem turystycznym w regionie przy wykorzystaniu istniejących potencjałów dziedzictwa kulturowego Obszaru Gór Świętokrzyskich oraz istniejącej infrastruktury kulturalnej.

Szlak będzie przypomnieniem historii terenów „małych ojczyzn” połączonych w ramach jednego wspólnego celu. Wspólny szlak – jako produkt turystyczny całego regionu – będzie podtrzymywał więzi międzypokoleniowe, zapoznawał społeczności lokalne województwa
świętokrzyskiego i pozostałych turystów z dziedzictwem kulturowym wielu gmin regionu, nawiązywał do dawnych tradycji, symboliki i faktów z historii. Będzie prezentował podania, baśnie i związane z nimi artefakty w nowoczesnym stylu, przenosił dawną rzeczywistość
w rzeczywistość przyszłości, rzeczywistość wirtualną obudowaną pięknymi multimediami angażującymi turystów z wielu grup wiekowych, będzie rozwijał turystykę rodzinną. Na naszym szlaku każdy znajdzie coś dla siebie. Nowoczesną technologię i wirtualną
oraz rozszerzoną rzeczywistość, intrygujące gry i multimedia, informacje historyczne, ciekawostki przyrodnicze. Wędrówka po szlaku będzie stanowiła wspólną ciekawą
rozgrywkę wpieraną grą na urządzenia mobilne zawierającą elementy grywalizacji oraz elementy rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki temu ciekawe będą nie tylko obiekty
i lokacje w miejscowościach na szlaku. Interesujący będzie sam szlak, jego odkrywanie, wędrówka po nim: samodzielnie, rodzinnie, w grupie. W każdym wieku, o każdej porze roku i każdej porze dnia. Szlak będzie integralną całością, a jego elementy będą dopełniać
się. W każdej lokalizacji znajdzie się ziarno kultury benedyktyńskiej owiane danymi  historycznymi, podaniem i legendą.

Multimedialne wsparcie walorów szlaku Wspólny szlak – jako produkt turystyczny –  adresowany jest do konkretnego segmentu odbiorców:
• turystów z całej Polski,
• turystów mieszkających poza granicami kraju w wewnątrzkrajowych podróżach sentymentalnych,
• dzieci, młodzieży i całych społeczności: w edukacji, co jest szczególnie widoczne
w polityce wspierania spójności społeczeństw, w przekazywaniu systemów wartości;
zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
• społeczności lokalnych – ze względów ekonomicznych: przyjmowanie turystów może
być bowiem źródłem dochodów, motorem napędzającym rozwój miejscowości i regionu,
narzędziem walki z bezrobociem.

Najważniejsze działania projektowe to: rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami pałacu biskupów krakowskiej w Bodzentynie, stworzenie Galerii Produktów Lokalnych w Łagowie, stworzenie w Pawłowie i Starym Bostowie Ośrodka Dokumentacji Historii, rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej.

OŚRODEK DOKUMENTACJI HISTORII

Na ternie gminy Pawłów zostanie stworzone miejsce, gdzie będą mogły być gromadzone pamiątki rodzinne ludzi związanych w obszarem świętokrzyskim, stare zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki, muzyka oraz co bardzo ważne historia mówiona (nagrywane wspomnienia ludzi, którzy są żyjącymi świadkami historii – każdy zainteresowany
będzie mógł skorzystać ze studia nagrań, przekazać swoje wspomnienia, opowieści, historie – nagrania te po obróbce i selekcji będą dostępne dla wszystkich użytkowników). Powstanie pracownia digitalizacji danych, a także wirtualne skryptorium świętokrzyskie.

KORZYŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Projekt będzie miał zasięg ponadregionalny, ponieważ zostanie stworzony jedyny w Polsce szlak z wykorzystaniem nowinek technologicznych, który znacząco przyczyni się do podniesienia atrakcyjności obszaru. Dzięki multimediom będącym nieodłączną częścią szlaku
zyska on unikalny charakter i będzie niepowtarzalnym doświadczeniem dla dzieci i dorosłych.
Wszystko za sprawą wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR). Dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości, odwiedzający szlak będzie mógł przenieść się w określone
miejsce w historii regionu, a dzięki temu zdobywać wiedzę, eksperymentować, doświadczać
przeszłość w zupełnie inny, magiczny sposób. Użytkownicy multimediów na wszystkich elementach szlaku będą mieli do dyspozycji różnorodne aplikacje oraz gogle do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i czujnikom, doświadczenie
wirtualne staje się rzeczywistością. Wszystkie obiekty zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co poprawi dostępność do dóbr kultury i elementów edukacyjnych osobom o różnych dysfunkcjach. Atrakcyjna technologia zwiększy zainteresowanie
szlakiem, a tym samych wpłynie na jego zyskowność oraz rozwój regionu i lokalnych przedsiębiorców. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniom zastosowanym na szlaku obszar
realizacji projektu stanie się chętnie odwiedzanym regionem przez turystów, a tym samym stanie się atrakcyjnym obszarem do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczych w obszarze turystyki i działalności okołoturystycznych.

Projekt realizowany będzie na terenie wskazanych powyżej 4 gmin, choć pośrednio wpływa również na obszar gminy Nowa Słupia. W wyniku realizacji projektu powstanie 5 nowych miejsc pracy, jednak Partnerzy projektu szacują, że dzięki oddziaływaniu na otoczenie,
na obszarze gmin objętych projektem powstanie co najmniej 20 podmiotów zajmujących się turystyką i usługami okołoturystycznymi np. gastronomią, usługami przewodnickimi, oraz wzrośnie pośrednio zatrudnienie w wyniku realizacji projektu o kolejne 40-50 miejsc pracy.

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...