- Reklama -

W przeciągu trzech lat na terenie gminy Pawłów Internet światłowodowy „trafi pod strzechy” do ponad 1000 nowych punktów adresowych. To efekt rozstrzygniętego na początku maja konkursu w ramach działania 1.1 – I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Konkurs rozstrzygnięty został 17 maja br. Był to jeden z największych w historii funduszy europejskich nabór na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zorganizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Łączna wartość maksymalnego dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu na 79 obszarach konkursowych obejmujących zasięg całego kraju wynosiła ponad 3 miliardy 147 milionów złotych. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 966 104 937,66 złotych. Przedmiotowa kwota stanowi ponad 65% alokacji dostępnej dla drugiego konkursu w ramach działania 1.1 POPC.

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na 52 zwycięskich obszarach wynosi 1 198 368, tj. ponad 168% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla tych obszarów (tj. 710 257) oraz blisko 118% minimalnego zobowiązania pokryciowego na wszystkich 79 obszarach konkursowych (tj. 1 016 517).

Dodatkowo w ramach projektów na zwycięskich obszarach konkursowych zadeklarowano podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 6 634 punktów adresowych dedykowanych placówkom oświatowym, gdzie funkcjonuje łącznie 9 723 placówek. Należy przy tym jednoznacznie podkreślić, jak istotnym celem w ramach działania 1.1 POPC jest budowanie sieci szerokopasmowych służących jednostkom oświatowym znajdującym się na zwycięskich obszarach konkursowych. Jednym z wymogów konkursowych jest konieczność podłączenia wszystkich jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji w ciągu maksymalnie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Całość inwestycji w ramach projektów realizowanych w II naborze dla działania 1.1 POPC musi zakończyć się w okresie 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

Nas, mieszkańców gminy Pawłów, najbardziej interesuje obszar określony jako Podregion 52 – obszar Kielecki część B obejmujący powiaty: konecki, ostrowiecki, skarżyski i starachowicki. Beneficjentem w tym obszarze została firma GLADMAR INVESTMENTS Sp. z o.o., która projekt obejmujący 30 062 budynki i 172 placówki oświatowe zrealizuje za kwotę 35 150 010,59 zł. Na terenie gminy Pawłów projektem objętych zostało 1019 punktów adresowych (1106 lokali) oraz wszystkie placówki oświatowe. Projekt obejmuje miejscowości: Ambrożów, Bronkowice, Brzezie, Bukówka, Chybice, Dąbrowa, Godów, Jadowniki, Łomno, Modrzewie, Nieczulice, Nowy Bostów, Nowy Jawor, Pawłów, Radkowice Kolonia, Rzepin Drugi, Rzepin Kolonia, Rzepin Pierwszy, Rzepinek, Stary Bostów, Stary Jawor, Szerzawy, Świślina, Warszówek i Wawrzeńczyce.

Poglądowa mapa obrazująca zakres projektu na terenie gminy Pawłów

Realizowane projekty są szczególnie ważne, gdyż wpływają nie tylko na poprawę jakości życia społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach wykluczonych cyfrowo, ale również tworzą zaplecze dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, partycypując w budowaniu nowego wymiaru kształcenia w Polsce.

Jednocześnie, należy wyraźnie zaznaczyć, iż w wyniku I i II naboru rozstrzygniętych w ramach działania 1.1 POPC zadeklarowana liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem niemal dwukrotnie przewyższa wskaźnik określony w Programie Operacyjnym, co obrazuje ogromną skalę inwestycji, które na przestrzeni najbliższych lat będą realizowane w Polsce.

Gmina Pawłów od wielu lat wspiera inwestycje mające na celu rozbudowę infrastruktury światłowodowej. Kilka lat temu udostępniliśmy cztery miejsca w których stanęły szafy dystrybucyjne, z których obecnie operatorzy komunikacyjni mogą rozprowadzać łącza światłowodowe do mieszkańców. Takie szafy znajdują się w Pawłowie, Godowie, Bronkowicach i Szerzawach. Na bieżąco współpracujemy również z lokalnymi operatorami internetowymi tj. Klinika Komputera czy INTB. Firmy te zrobiły już sporo, kilka miejscowości korzysta już z dobrodziejstw jakie niesie światłowód, ale ciągle nie wszystkie potrzeby  zostały zaspokojone. Warto podkreślić, że realizowany na naszym obszarze projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie jest projektem, którego bezpośrednim realizatorem jest gmina Pawłów. Projekt prowadzi prywatny przedsiębiorca telekomunikacyjny – firma GLADMAR INVESTMENTS Sp. z o.o. Urząd nie decydował w których miejscach zostaną wykonane przyłącza światłowodowe, a robił to sam inwestor biorąc pod uwagę tzw. „mapę białych plam”, czyli miejsca gdzie istnieje problem z dostępem do sieci światłowodowej, ale również próbując maksymalizować swój zysk na danym obszarze. Nie dziwi więc, że mieszkańcy bardziej odległych od centrum gminy miejscowości lub miejscowości czy ich fragmentów o mniejszym zagęszczeniu budynków nie skorzystają bezpośrednio z projektu. Optymistyczny jednak pozostaje fakt, iż tak rozbudowana sieć światłowodowa będzie dobrą bazą do dalszej jej rozbudowy, ale to ciągle pozostaje w kwestii prywatnych operatorów telekomunikacyjnych. Jako gmina znamy wagę jaką mieszkańcy przykładają do szybkiego łącza internetowego dlatego ze strony samorządu deklarujemy szeroką współpracę w zakresie realizacji tego projektu – komentuje Krzysztof Charemski, sekretarz gminy Pawłów.

Pobierz:

- Reklama -

Bardzo cenimy sobie Twoje zdanie. Dodaj komentarz...